Lubelska Policealna Szkoła Psychotroniki

Lubelska Policealna Szkoła Psychotroniki

Dlaczego My?

Szkoła została stworzona dla ludzi, którzy chcą iść odważnie i tych z determinacją pragnących zmian w swoim życiu. Dla tych, którzy są ekspansywni i dla tych, którzy już są zrezygnowani. Dla ludzi którzy podobnie do nas wierzą, że zmiany są możliwe i chcą ich doświadczyć.

Cel Szkoły

Celem kształcenia jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, psychicznej i biologicznej poszukującej równowagi i harmonii w środowisku w którym żyje. Celem Szkoły jest inspirowanie oraz wspieranie uczestników w ich własnym rozwoju osobistym i zawodowym, tak aby przez własne doświadczenie rozumieli proces zmian i aby świadomie mogli wspierać w tym procesie innych ludzi.

Zadania Szkoły m.in.

 1. a) umożliwienie słuchaczom pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego, duchowego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  b) stworzenie słuchaczom warunków dla rozwoju posiadanych zdolności i rozwoju osobowości w stopniu pozwalającym na podjęcie czynnej działalności zawodowej po ukończeniu szkoły,
  c) wzbogacanie i uatrakcyjnianie form i metod edukacyjnych podczas organizowanych zajęć w celu lepszego przyswojenia wiadomości i opanowania umiejętności oraz wszechstronnego rozwoju,
  d) upowszechnienie wiedzy psychotronicznej wśród słuchaczy oraz kształtowanie właściwych postaw etycznych słuchaczy.

Co daje uczestnikom ukończenie Szkoły?

 1. a) możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (zdobycie nowych umiejętności);
  b) zdobycie nowego, na rynku pracy zawodu zgodnego ze swoimi zdolnościami i możliwościami;
  c) odwagę i determinację w tworzeniu nowej jakości życia;

Co wyróżnia naszą Szkołę?

 1. a) niepowtarzalna atmosfera,
  b) najlepsza kadra nauczycielska „Mistrzów w swoim zawodzie”,
  c) lektorat j. angielskiego dostosowany do potrzeb zawodu,
  d) zniżki na kursy w CK „Akademia Zdrowia”,
  e) brak ukrytych opłat.

Cele i Zadania

Celem kształcenia jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, psychicznej i biologicznej poszukującej równowagi i harmonii w środowisku w którym żyje.

 1. Do zadań szkoły należy:
 2. a) umożliwienie słuchaczom pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego, duchowego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  b) stworzenie słuchaczom warunków dla rozwoju posiadanych zdolności i rozwoju osobowości w stopniu pozwalającym na podjęcie czynnej działalności zawodowej po ukończeniu Szkoły,
  c) wzbogacanie i uatrakcyjnianie form i metod edukacyjnych podczas organizowanych zajęć w celu lepszego przyswojenia wiadomości i opanowania umiejętności oraz wszechstronnego rozwoju,
  d) zapewnienie słuchaczom pełnego bezpieczeństwa w Szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
  e) aktualizowanie treści programowych oraz umożliwianie realizacji programów autorskich,
  f) upowszechnienie wiedzy psychotronicznej wśród słuchaczy oraz kształtowanie właściwych postaw etycznych słuchaczy,
  g) Szkoła prowadzi działania innowacyjne. Działania owe mają na celu poprawę jakości pracy Szkoły i są nowatorskimi rozwiązaniami programowymi, organizacyjnymi lub metodycznymi.
 3. Szkoła realizuje wymienione cele w formie:
 4. a) zajęć teoretycznych (wykładów, seminariów, konsultacji i pogadanek),
  b) ćwiczeń oraz warsztatów organizowanych jako zajęcia obowiązkowe w ramach szkolnego planu nauczania.

Finansowanie Działalności Szkoły

 1. Szkoła finansowana jest z środków własnych założycieli, a także:

– wpisowego,
– comiesięcznych opłat z tytułu czesnego,
– organizowania kursów i szkoleń,
– darowizn osób prawnych i fizycznych i innych.

Nauka w szkole jest odpłatna. Odpłatność ustalona jest na okres jednego roku w oparciu o plan finansowy.

 1. Wpisowe słuchacz może wnieść w 2 ratach płatnych przed rozpoczęciem nauki. Opłatę czesnego słuchacz może wnosić:
 2. a) w całości za 10 miesięcy,
  b) w dwóch ratach (za I-szy semestr i za II-gi semestr),
  c)w ratach miesięcznych (płatne w pierwszym dniu zajęć każdego miesiąca).
 3. Słuchacz Szkoły, który chce zdobywać wiedzę na dwóch kierunkach nauczania, wnosi opłatę za dodatkowe zajęcia na drugim kierunku w wysokości 60% obowiązującego miesięcznego czesnego, czyli otrzymuje 40% zniżki za naukę na drugim kierunku.

Organizacja Szkoły

 1. O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

– ukończyli 18 lat,
– przedłożą świadectwo ukończenia szkoły średniej,
– zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki,
– wypełnią opracowany przez szkołę kwestionariusz osobowy i zaakceptują statut Szkoły.

 1. Przyjęcia słuchaczy do Szkoły dokonuje się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej określającej poziom zainteresowania psychotroniką i ogólne predyspozycje do podjęcia nauki. O przyjęciu do Szkoły kandydat powiadamiany jest bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.
 2. Nauka w szkole trwa od 4 do 5 semestrów i odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się przez dwa dni w miesiącu (zjazdy w soboty i niedziele). Kształcenie przebiega w dwóch kierunkach nauczania. Kierunek pierwszy „Medycyna Naturalna” trwa 5 semestrów (2,5 roku). Kierunek drugi „Prognozowanie i doradztwo psychotroniczne” trwa 4 semestry (2 lata).
 3. Szkoła realizuje autorskie programy nauczania zawierające kompendium wiedzy w danej dziedzinie.